Kuidas ma kasutan õppes programmi Wiris?


Programmi Wiris olen ka kasutanud:
a) tunniks ettevalmistamisel, s.t. lahendatavate ülesannete baasi loomiseks;
b) tunnis mõningate ülesandetüüpide (avaldise lihtsustamine, võrrandi ja võrratuse lahendamine) korral ülesande väiksemateks osadeks lahutamist ja nende üksikute osade lahendamist frontaalse töö käigus programmi Wiris abil;
c) mõningate väga mahukate (11. klassis funktsiooni täielik uurimine) näiteülesannete lahenduste selgitamisel (siin on ajavõit väga suur ja ka õpilaste aktiivsus märgatavalt suurem võrreldes sellega, kui kirjutan kogu pika joru tahvlile). Olen kasutanud seda kavalust, et säästan õpilased kirjutamisest, sest neile annan väljatrükitud lahendused, kuhu nad kommentaare ja märkusi juurde kirjutavad ja pärast need lehed oma õpimappi panevad;
d) matemaatiliste mudelite loomisel ja uurimisel reaalse sisuga tekstülesannete lahendamisel.

Wirise kasutamise kohalt pean õnnestumiseks seda, et olen enamusele gümnaasiumiõpilastest suutnud Wirise kasutamise nii selgeks teha, et nad seda iseseisvalt kasutavad koduste tööde kontrollimisel ja osade koduste tööde puhul ka nende vormistamiseks (need kodused tööd laekuvad mulle e-posti teel).

Wirise kasutajajuhend on Wirise veebilehel olemas, kuid õpilaste jaoks tegin ka lühikese esitlusfaili, kus on kirjas mõningad olulisemad operatsioonid Wirisega. See fail on siin: Võrrandite ja võrratuste lahendamine, avaldise lihtsustamine Wirise abil.

Ma olen õpilastele selgitanud, et Wirise abil ei saa ülesannete lahendamist õppida (programm ei näita ju lahenduskäiku), kuid on võimalik saadud lahendeid kontrollida ja lahendeid ka uurida (näiteks parameetreid sisaldavate ülesannete korral). Loomulikult olen näidanud ka seda, kuidas saab Wirise abil teha nii planimeetria jooniseid, funktsioonide graafikuid kui ka kolmedimensionaalseid jooniseid, ehkki selles osas on Wiris suhteliselt nigel töövahend.

Mõningad minu tehtud tunnis ja arvutiklassis kasutamist leidnud töölehed:


Neid töölehti olen kasutanud ülesannete lahenduste demonstreerimisel ja selgitamisel. Kuna kõik töölehed on kommenteeritud, siis saab ka pikemate selgitusteta aru, mida ja mispärast tehakse. Tunnis lahendavad õpilased ülesanded vihikusse ja aeg-ajalt kontrollime üheskoos Wirise abil lahenduskäiku. Need, kes tahavad koduste tööde lahendamisel abi saada, võivad neid töölehti jällegi kasutada. Just seepärast ongi need internetti üles pandud, et õpilastel ja ka mul endal oleks neile ligipääs mistahes internetiühendusega arvutist. Seal, kus sellist ühendust pole, ma tavaliselt tunde ka ei anna.

Kõiki siia ülespandud töölehti olen katsetanud ja kasutanud ka arvutiklassis rühmatunnis tööd tehes. Seni pole mingeid tehnilisi probleeme märganud (v.a. see, et mingil hetkel kipub Wiris aeglaseks jääma, siin on tegemist tõenäoliselt sellega, et server ei taha suurt kasutajate hulka üle Eesti ühekorraga hästi teenindada).

1) funktsiooni nullkohtade, positivsus- ja negatiivsuspiirkondade leidmine
http://www.zone.ee/veelmaaallar/nullkohad.htm
2) funktsiooni määramispiirkonna leidmine
http://www.zone.ee/veelmaaallar/maaramispiirkond.htm
3) funktsiooni graafiku käänukohad, kumerus- ja nõgususpiirkonnad
http://www.zone.ee/veelmaaallar/kumerus.htm
4) funktsiooni ekstreemumkohad, ekstreemumid ja ekstreemumpunktid
http://www.zone.ee/veelmaaallar/ekstreemumid.htm
5) ruutvõrrandi lahendite uurimine ning lahendite ja vastava funktsiooni graafiku vaheline seos
http://www.zone.ee/veelmaaallar/wiris/ruutvorrand.htm
6) Lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite lahendite olemasolu uurimine, graafiline tõlgendamine
http://www.zone.ee/veelmaaallar/wiris/trigovorrand.htm
7) Kolmerealise determinandi arvutamine, lineaarvõrrandisüsteemi lahendi olemasolu
http://www.zone.ee/veelmaaallar/wiris/determinant.htm
8) Funktsiooni täielik uurimine
http://www.zone.ee/veelmaaallar/wiris/uurimine.htm
9) Avaldise lihtsustamine ja selle väärtuse arvutamine
http://www.zone.ee/veelmaaallar/wiris/avaldis.htm
10) Avaldise jaotamine osadeks ja nende lihtsutamise abil kogu avaldise lihtsustamine
http://www.zone.ee/veelmaaallar/wiris/lihtsustamine.htm
11) Tekstülesande lahendamine võrrandi abil ja saadud lahendi uurimine (seda tegin 9. ja 10. klassis). Seda ülesandetüüpi võib nimetada ka matemaatiliseks modelleerimiseks.
a) liikumisülesanne
http://www.zone.ee/veelmaaallar/wiris/liikumine.htm
b) koostöö ülesanne
http://www.zone.ee/veelmaaallar/wiris/tootamine.htm

Kokkuvõttes on tänaseks päevaks mul tekkinud väike töölehtede pank, kus on erinevate ülesannete lahendamiseks mõeldud Wirise lehekülgi ligikaudu 100. Mõned nendest sisaldavad ainult 2-3 ülesannet, aga on ka selliseid, kus on harjutusülesandeid ca 20. Sellised töölehed on mõeldud nõrgematele õpilastele rutiinseks harjutamiseks.

Programmi Wiris saavad Eesti kooliõpilased kasutada tänu Tiigrihüppe Sihtasutusele, kes on ostnud selle programmi kasutuslitsentsi. Programmi eesti keelde tõlkimise eest on hoolt kandnud Anti Teepere. Programmil on põhjalik kasutusjuhend koos tähestikulise indeksi ja arvukate näidetega. Juhend on muud lisamaterjalid asuvad programmiga samal aadressil http://www.wiris.ee


Tagasi Edasi